Nữ đổ cảnh sát lái môtô cứt vô số to

Thủy cùng cùng dúm trình diễn kỹ trần thuật cua vòng qua dây cọc ăn xài ngay. Kỹ trần thuật nà đòi hỏi người lái dùng thuần thục tay ga, để tay, để chân phối hợp cùng phong thái ngồi đúng. Nếu chả kiểm soát đặt để, tốc độ, rất dễ dẫn tới hoá, bổ xe.