Liên tục tĩu bị ép giá như, người nuôi từ bỏ mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có có hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các chè heo nuôi gối đầu liên lỗ mãng bởi thế đơn năm xuất chuồng lùng 6 chè. Gần đây, doanh gia ra vờ vĩnh 28.000-32.000 với/kg cho heo moi cư trú (heo thoả thịt), 16.000-20.000 với/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo thẳng tính nửa giá như 50.000-60.000 với/kg hơi. Gia ách chộ giá như thấp quá, đành từ mổ heo tiễn đưa ra chợ nửa thắng cứu vãn thêm với vốn dĩ.

Bà Chỉ dính dấp từ đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, phí cho mỗi đơn con heo khi tiễn đưa ra đến chợ là 400.000 với.