Liên thô lỗ bị ép giá như, người nuôi từ bỏ mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có có hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trang lứa heo nuôi gối đầu liên thô lỗ bởi vậy đơn năm xuất chuồng cữ 6 trang lứa. Gần đây, thương lái ra vờ vĩnh 28.000-32.000 cùng/kg cho heo moi cư trú (heo hỉ thịt), 16.000-20.000 cùng/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo thẳng tắp nửa giá như 50.000-60.000 cùng/kg hơi. Gia ách chộ giá như thấp quá, đành từ bỏ mổ heo hoẵng ra chợ nửa phanh cứu vãn thêm cùng vốn dĩ.

Bà Chỉ dính dáng từ bỏ đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, phí cho mỗi đơn con heo khi hoẵng ra đến chợ là 400.000 cùng.