Lễ họp đường phố khuấy động đêm Đà Nẵng

Tại đây, đoàn nghệ sĩ biểu diễn những mùng múa gậy, múa lấn. Khoảng 15 phút sau, khi đàng tường nháng, đoàn mới nối hành trình.