Buýt nhặt Hà Nội mỏng khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt mau, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh chuyên chở nè có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dò; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt mau chuyển vận 17.400 dò hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra lóng 200 vé linh nghiệm, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện nay tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.