Buýt nhặt Hà Nội ít khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt lượm, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh vận chuyển nào là có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dò; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt lượm tải 17.400 dò hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra trên dưới 200 vé linh nghiệm, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.