Buýt nhặt Hà Nội báo cáo khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt lẹ, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh chuyên chở nào là có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dọ; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt lẹ chuyển vận 17.400 dọ hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra kiêng kị 200 vé linh, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.