Buýt nhặt Hà Nội bẩm khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt chóng, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh chuyên chở nào là có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn lần; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt chóng chuyên chở 17.400 lần hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra quãng 200 vé linh nghiệm, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện nay tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.