Buýt mau Hà Nội ít khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt chóng, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh chuyển vận nè có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dò; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt chóng chuyển vận 17.400 dò hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra chừng 200 vé linh, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện thời tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.