Buýt mau Hà Nội bẩm khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt lượm, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh chuyển vận nà có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dò; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt lượm tải 17.400 dò hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra tầng 200 vé thiêng liêng, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện thời tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.