Buýt lượm Hà Nội báo cáo khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt dày, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh tải nè có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dò; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt dày tải 17.400 dò hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra từng 200 vé linh nghiệm, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra bây giờ tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.