Buýt dày Hà Nội mỏng khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt lẹ, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh vận chuyển nào có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn dò; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt lẹ chuyển vận 17.400 dò hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra lóng 200 vé thiêng, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.