Buýt chóng Hà Nội báo cáo khách khứa dù đi làn riêng

Theo đơn vị quản lý buýt lẹ, sau hơn 3 tháng vận hành, loại ảnh chuyên chở nà có bình quân 41,1 hành khách khứa mỗi đơn lần; 13.600 hành khách khứa mỗi đơn ngày. Ngày cao nhất, ô tô buýt lẹ tải 17.400 lần hành khách khứa.

“Mỗi ngày chúng tôi nửa ra tầm 200 vé linh, có ngày cao hơn, cây khách khứa đông nhất ra hiện thời tan tầm”, đơn viên chức nửa vé nói.